Kto ponosi odpowiedzialność za księgowość?

Opublikowany 2013/11/15

Jeżeli chodzi o różnice między zatrudnionymi księgowymi pod względem statusu prawnego znajdujemy ją w jednym miejscu. Wedle przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości to kierownik jednostki (prezes, właściciel lub zarząd) ponosi pełną odpowiedzialność za kwestie związane z prowadzeniem rachunkowości firmy. Dotyczy to także nadzorowania osób, które bezpośrednio wykonują czynności związane z rachunkowością w danej jednostce. Nieistotny jest fakt, że w firmie zatrudniona jest osoba, która zajmuje się prowadzeniem rachunkowości. Zawsze powinna ona zostać sprawdzona przez szefa danej jednostki. Przepis ten nie dotyczy jedynie odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury.

Oczywiście odpowiedzialność może zostać przeniesiona na inną osobę, ale zawsze powinno to zostać potwierdzone w formie pisemnej. No i oczywiście osoba, na którą jest przenoszona odpowiedzialność, musi wyrazić na to zgodę. Tak więc może się zdarzyć, ze w danej firmie odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg i skutki wszelkich prac z tym związanych będzie ponosił księgowy. Jednakże w większości przypadków odpowiedzialność spoczywa na barkach kierownika jednostki.

Nie oznacza to jednak, że osoba, która zatrudniona jest na stanowisku księgowego jest zupełnie bezkarna i nie ponosi odpowiedzialności za popełnione błędy. Nawet księgowa, która nie wypełniła omawianego wyżej oświadczenia odpowiada przecież z tytułu nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli osoba nie wypełnia zadań i obowiązków, które są zapisane w jej umowie (prowadzenie ewidencji księgowych, księgi przychodów i rozchodów) to w pełni odpowiada ona za błędy popełniane w trakcie pracy.