Witaj w serwisie Ksiegowi.pl, umożliwiającym zlokalizowanie najbardziej odpowiedniego dla Ciebie biura rachunkowego.

Promowane biura rachunkowe:

Abakus

Warszawa,

ul. Inflancka 5/2

Wizytówka biura >>>

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą będzie musiał zmierzyć się z wieloma problemami a także podjąć mnóstwo istotnych decyzji. Jedną z nich jest wybór biura rachunkowego, które zajmie się prawidłową organizacją i prowadzeniem spraw firmy z zakresu księgowości. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie w jaki sposób dokonać tego wyboru? Czym kierować się podczas podejmowania decyzji? Poniższy poradnik z pewnością odpowie na te pytania i sprawi, że będziecie w stanie samodzielnie dokonać trafnego wyboru firmy, która będzie prowadziła Waszą księgowość.

Czytaj dalej >>>


Jak wygląda współpraca przedsiębiorcy z doradcą podatkowym?

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje do sprawnego funkcjonowania doradcy podatkowego. Współpraca z nim jest jednym z elementów, które budują potężną budowlę o nazwie SUKCES. Moment rozpoczęcia współpracy z doradcą jest w dużej mierze uzależniony od doświadczenia biznesowego osoby, która rozpoczyna właśnie działalność. W większości przypadków zaleca się rozpoczęcie takiej współpracy w początkowych etapach działalności.

Czytaj dalej >>>


Jakie są rodzaje uprawnień księgowych?

Każdy, kto pracuje jako księgowy czy też doradca podatkowy zdaje sobie sprawę, że jego zawód wiąże się z dużym zaufaniem ze strony przedsiębiorcy czy podatnika korzystającego z jego usług. To determinuje pewne zasady i regulacje prawne, po spełnieniu których można świadczyć usługi takie jak księgowość czy też doradztwo podatkowe. Osoba zajmująca się księgowością powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia natomiast wybór konkretnej osoby czy też firmy zależy już wyłącznie od zleceniodawcy. Jeżeli zatrudniamy księgowego w oparciu o umowę o pracę czy też umowę zlecenie to tak naprawdę nie musi on posiadać żadnego wykształcenia specjalistycznego. Nie musi posiadać także żadnych uprawnień ani praktyk.

Czytaj dalej >>>


Jak zostać doradcą podatkowym?

Na wstępie warto zaznaczyć, że doradca podatkowy to szczególny zawód. Przede wszystkim dlatego, że doradcy podatkowi mają uprawnienia do udzielania porad podatkowych. Podobne uprawnienia posiadają także radcy prawni, adwokaci a także biegli rewidenci. Jest to rzecz jasna duża odpowiedzialność, która tłumaczy między innymi poziom trudności w zdobywaniu odpowiednich uprawnień.

Czytaj dalej >>>


Jak zostać księgowym?

Aby prowadzić księgowość niezbędne są specjalne uprawnienia, których zdobycie nie jest wcale prostą sprawą. Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują nowe przepisy, które w dużym stopniu regulują procedurę nabywania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytaj dalej >>>


Jakie uprawnienia posiada księgowy?

Księgowi, którzy zdobyli odpowiedni certyfikat księgowy mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyć następujące usługi:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych, które ujmują w porządku chronologicznym i systematycznym zapisy zdarzeń,

- okresowe ustalanie lub sprawdzanie poprzez inwentaryzację rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów,

- wycena aktywów i pasywów jak również ustalanie wyniku finansowego,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

 - gromadzenie oraz archiwizacja dowodów księgowych jak również pozostałej dokumentacji, którą przewiduje ustawa,

- prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych na rzecz podatników, płatników a także inkasentów, dodać do tego możemy również pomoc w ww. zakresie,

- sporządzanie zeznań oraz deklaracji podatkowych na rzecz podatników, płatników oraz inkasentów, powyższa usługa obejmuje również pomoc w tym zakresie.

Czytaj dalej >>>


Jakie są warunki uzyskania certyfikatu księgowego?

Certyfikat księgowy jest wydawany na wniosek osoby fizycznej przez Ministra Finansów. Aby otrzymać taki certyfikat osoba fizyczna:

- musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych a także móc korzystać z pełni praw publicznych,

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu z tytułu przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu obrotowi pieniędzmi jak również papierami wartościowymi a także z tytułu przestępstw skarbowych oraz przestępstw z ustawy o rachunkowości,

- musi posiadać odbytą 2-letnią praktykę (miejscem odbywania powinna być kancelaria księgowa),

- musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- musi zdać egzamin, który weryfikuje kwalifikacje osoby ubiegającej się o przyznanie certyfikatu księgowego.

Czytaj dalej >>>


Jaki jest przebieg praktyk księgowego?

Warto także chwilę czasu poświęcić zagadnieniom związanym z odbywaniem praktyki. Jeżeli chodzi o księgowość to praktyka powinna odbywać się w oparciu o stosunek pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż ½ etatu. Może być ona realizowana w ramach odpłatnej umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie oraz umowa o dzieło), która zostaje zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi księgowe obejmujące usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kolejnym przykładem na realizację praktyki jest umowa spółki lub własna działalność gospodarcza.

Czytaj dalej >>>


Jaki jest przebieg egzaminu księgowego?

Egzamin, który musi zdać każdy przyszły księgowy oraz księgowa, obejmuje zakres materiału z następujących dziedzin:

- rachunkowość,

- materialne prawo podatkowe i postępowanie podatkowe,

- ubezpieczenia społeczne,

- podstawy prawa cywilnego i gospodarczego.

Czytaj dalej >>>


Co w przypadku gdy księgowy jest zatrudniony?

Można chyba śmiało powiedzieć, że księgowi nie mają łatwego życia. Już samo uzyskanie certyfikatu wiąże się z dosyć dużym wysiłkiem i wieloma poświęceniami. Sama praca także nie należy do łatwych. A dodatkowo każdy księgowy ma gdzieś, z tyłu głowy, myśl o odpowiedzialności, jaka na nim ciąży.

Czytaj dalej >>>


Kto ponosi odpowiedzialność za księgowość?

Jeżeli chodzi o różnice między zatrudnionymi księgowymi pod względem statusu prawnego znajdujemy ją w jednym miejscu. Wedle przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości to kierownik jednostki (prezes, właściciel lub zarząd) ponosi pełną odpowiedzialność za kwestie związane z prowadzeniem rachunkowości firmy. Dotyczy to także nadzorowania osób, które bezpośrednio wykonują czynności związane z rachunkowością w danej jednostce. Nieistotny jest fakt, że w firmie zatrudniona jest osoba, która zajmuje się prowadzeniem rachunkowości. Zawsze powinna ona zostać sprawdzona przez szefa danej jednostki. Przepis ten nie dotyczy jedynie odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury.

Czytaj dalej >>>


Jaka jest sieć zależności w dziale księgowym?

Warto wiedzieć, że nie każdy główny księgowy czy też samodzielna księgowa to osoba, które takie obowiązki przejęła. Zdarza się przecież, że główni księgowi są jednocześnie członkami zarządu, dzięki czemu mają szersza paletę uprawnień i jednocześnie większe pole jeżeli chodzi o decyzyjność.

Czytaj dalej >>>


Jakie funkcje pełni księgowy?

Tak naprawdę księgowi mogą przejmować także inne obowiązki, które są przypisane do stanowiska kierownika zakładu pracy. Dobrym przykładem będzie tutaj osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest jednocześnie płatnikiem lub inkasentem. Takie jednostki są zobowiązane do wyznaczenia osoby, która w zakresie obowiązków będzie miała między innymi obliczanie i pobieranie podatków a także wpłacanie odpowiedniemu organowi podatkowemu pobranych kwot w wyznaczonym terminie. Jednostka taka powinna ponadto, po wyznaczeniu takich osób, zgłosić ich dane organowi podatkowemu. Zgłoszenie musi być złożone w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty. W przypadku zmiany wyznaczonej osoby zgłoszenie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym dana osoba została wyznaczona.

Czytaj dalej >>>


Na jakich zasadach zatrudniani są księgowi?

W przeważającej większości pracodawca zatrudnia księgowego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Co istotne rodzaj umowy w dużym stopniu wpływa na zakres odpowiedzialności. Tak naprawdę każdy księgowy powinien, dla własnego dobra, gromadzić „dowody” (np. polecenia służbowe) w sytuacji kiedy wydane polecenie oraz jego wykonanie mogą doprowadzić do powstania błędów księgowych.

Czytaj dalej >>>


Jak założyć biuro rachunkowe?

Bardzo często korzystamy z usług jednostek takich jak biuro rachunkowe. Nie zawsze jednak mamy pełną wiedzę na temat charakterystyki takich właśnie działalności. Tak naprawdę biura rachunkowe może prowadzić wiele podmiotów i to na podstawie wielu uprawnień. Biura tego typu mogą prowadzić na przykład adwokaci, doradcy podatkowi, radcowie prawni lub biegli rewidenci. Ale to dopiero początek listy. Biuro rachunkowe mogą prowadzić również organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia oraz izby gospodarcze. Jest to możliwe pod warunkiem, że przedmiotem działalności statutowej tych jednostek jest także doradztwo podatkowe świadczone tylko na rzecz ich członków i przez zatrudnionych tam doradców podatkowych, biegłych rewidentów lub radców prawnych.

Czytaj dalej >>>